• Košík je prázdny.
0
0
 e-TASKY.cz - Váš obchod se zavazadly

Obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je Ing. Petr Sýkorovský, prevádzkovateľ obchodov www.CRUMPL.cz, www.e-TASKY.cz, IČ: 73820245 DIČ: CZ7808230507, zapísaným v živnostenskom registri MÚ Praha 10, so sídlom Pitkovická 8, 100 00 Praha 10 - Strašnice ako predávajúci (ďalej len "Predávajúci") a na strane druhej je kupujúci (ďalej len "Kupujúci").

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s Predávajúci alebo s ňou inak koná.

Podnikateľom je ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa je považovaný oi. Na účely ochrany spotrebiteľa aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnej, výrobnej alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí oznámenie pred uzavretím zmluvy, reklamačný poriadok a dokument "Spôsoby dopravy", a že s nimi výslovne súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

II. Oznámenie pred uzavretím zmluvy

Predávajúci oznamuje, že
a) náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíši od základnej sadzby (v príp. internetového i telefonického pripojenia podľa podmienok Vášho operátora, Predávajúci si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky, to sa netýka príp. zmluvnej prepravy),
b) požaduje úhradu kúpnej ceny pred prevzatím plnenie Kupujúcim od Predávajúceho, príp. povinnosť zaplatiť zálohu alebo obdobnú platbu sa týka požiadaviek Kupujúceho na poskytnutie špecifických služieb, ak sú vyžadované a poskytované,
c) Predávajúci neuzatvára zmluvy, ktorej predmetom je opakované plnenie, ak takéto zmluvy sprostredkováva, najkratšia dobu, po ktorú bude zmluva strany zaväzovať, oznamuje poskytovateľ daného plnenia, vrátane údajov o cene, alebo spôsobu jej určenia za zúčtovacie obdobie, ktorým je vždy jeden mesiac, ak je táto cena nemenná;
d) Ceny tovarov a služieb sú na weboch prevádzkovaných Predávajúcim uvádzané vrátane DPH, vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom, však náklady na dodanie tovaru alebo služby sa líšia podľa zvolenej metódy a poskytovateľov dopravy a spôsobu úhrady, v príp. osobného odberu v predajniach Predávajúceho 0, - Sk;
e) v prípade, že Kupujúcim je spotrebiteľ, má taký spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť (ak nie je nižšie uvedené inak), a to v lehote štrnástich dní, ktorá beží, ak ide o:
i) kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru,
ii) zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, alebo
iii) zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvé dodávky tovaru;
pričom toto odstúpenie musí zaslať na adresu predajne Křesomyslova 19, 14000 Praha 4, príp. elektronickou poštou na e-mail info@e-TASKY.cz
f) spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,
g) v prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru, a ak ide o zmluvu uzavretú prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku, náklady za vrátenie tovaru, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou;

III. Zmluva

Zmluvu môže Kupujúci uzavrieť tak, že prijme návrh na uzavretie zmluvy na weboch prevádzkovanom Predávajúcim tým, že požadované plnenie vloží do košíka. Kupujúcemu môže pri uzatváraní zmluvy asistovať pracovník Predávajúceho, či už priamo na predajni alebo po telefóne a pri faxovej alebo emailovej objednávke. Než Kupujúci záväzne potvrdí objednávku, má Kupujúci právo meniť ako požadované plnenie, dopravu aj spôsob úhrady, teda skontrolovať všetky údaje, ktoré do objednávky vložil. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky Kupujúcim po zvolení dopravy a spôsobu úhrady a prijatím objednávky zo strany internetového obchodu prevádzkovaného Predávajúcim, za prípadné chyby pri prenose dát Predávajúci nenesie zodpovednosť. Uzatvorenie zmluvy internetový obchod bezodkladne potvrdí Kupujúcemu informatívnym emailom na Kupujúcim zadaný email.

Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Pre výnimku z tohto postupu pozri časť Objednávanie.

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa práva Slovenskej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Českej republiky.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Pokiaľ vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v českom jazyku.

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný.

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že Kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a Kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu .

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa Kupujúci stane vlastníkom až úplným zaplatením kúpnej ceny.

Predávajúci Kupujúcemu odovzdá vec, ako aj doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní Kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k veci v súlade so zmluvou.

predávajúci splní povinnosť odovzdať vec Kupujúcemu, umožní ak mu nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi.

Ak má predávajúci vec odoslať, odovzdá vec Kupujúcemu (podnikateľovi) odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre Kupujúceho a umožní Kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, predávajúci odovzdá Kupujúcemu - spotrebiteľovi až, akonáhle mu vec odovzdá dopravcu.

Ak predávajúci dodá väčšie množstvo vecí, než bolo dohodnuté, je kúpna zmluva uzatvorená aj na prebytočné množstvo, ibaže je Kupujúci bez zbytočného odkladu odmietol.

Predávajúci odovzdá Kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve, kvalite a prevedení.

nie je dojednané, ako má byť vec zabalená, zabalí Predávajúci vec podľa zvyklostí; ak nie sú, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom opatrí Predávajúci vec pre prepravu.

Vec je chybná, ak nemá dohodnuté vlastnosti. Za chybu sa považuje aj plnenie iné veci a vady v dokladoch nutných pre užívanie veci.

Právo Kupujúceho z chybného plnenie zakladá vada, ktorú má vec pri prechode nebezpečenstva škody na Kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Právo Kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá vada, ktorú predávajúci spôsobil porušením svojej povinnosti

Kupujúci vec podľa možnosti prehliadne čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na veci a presvedčí sa o jej vlastnostiach a množstve.

Nebezpečenstvo škody prechádza na Kupujúceho prevzatím veci. Ten istý následok má, neprevezme ak Kupujúci vec, hoci mu s ňou Predávajúci umožnil nakladať.

Škoda na veci, vzniknutá po prechode nebezpečenstva škody na veci na Kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, ibaže predávajúci škodu spôsobil porušením svoje povinnosti.

omeškaním strany s prevzatím veci vzniká druhej strane právo vec po predchádzajúcom upozornení na účet prodlévajícího vhodným spôsobom predať potom, čo prodlévajícímu poskytla dodatočnú primeranú lehotu na prevzatie. To platí aj vtedy, ak váha strana s platením, ktorým je odovzdanie veci podmienené.

Zodpovednosť Predávajúceho
Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že v čase, keď Kupujúci vec prevzal,
a) má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré Kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
b) sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu bežne používa,
c) je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
d) vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia, to sa však netýka: a) u veci predávané za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,
b) na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním,
c) u použitej veci na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí kupujúcim, alebo
d) ak to vyplýva z povahy veci.

Právo z chybného plnenia Kupujúcemu nenáleží, ak Kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak Kupujúci vadu sám spôsobil.

Ak má vec vadu, z ktorej je predávajúci zaviazaný, a ak ide o vec predávanú za nižšiu cenu alebo o vec použitú, má Kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

Podstatné porušenie zmluvy
Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má Kupujúci právo
a) na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúce veci, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže Kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady;
b) na odstránenie vady opravou veci,
c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo
d) odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci oznámi Predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu Predávajúceho; to neplatí, žiadal ak Kupujúci opravu chyby, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Neodstráni Ak predávajúci vady v primeranej lehote alebo ak oznámia Kupujúcemu, že vady neodstráni, môže Kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Nezvolia Ak si Kupujúci svoje právo včas, má práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy - viď nižšie.

Kupujúci-spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranej dobe alebo že by zjednanie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti

Nepodstatné porušenie zmluvy
Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má Kupujúci právo na odstránenie chyby, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Dokiaľ Kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právne vadu. Iné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním nové veci.

Ak predávajúci neodstráni vadu veci načas alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže Kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu Predávajúceho. Právo na dodanie nové veci, alebo výmenu súčasti má Kupujúci aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má Kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.

Pri dodaní nové veci vráti Kupujúci Predávajúcemu na jej náklady vec pôvodne dodanú.

Neoznámil Ak Kupujúci vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočné starostlivosť zistiť, súd mu právo z chybného plnenia neprizná. Ak sa jedná o skrytú vadu, platí to isté, ak nebola vada oznámená bez zbytočného odkladu po tom, čo ju Kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci.

Zárukou za akosť sa Predávajúci zaväzuje, že vec bude po určitú dobu spôsobilá na použitie pre obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tieto účinky má aj uvedenie záručnej doby alebo doby použiteľnosti veci na obale alebo v reklame. Záruka môže byť poskytnutá aj na jednotlivú súčasť veci.

Záručná doba beží od odovzdania veci Kupujúcemu; ak bola vec podľa zmluvy odoslaná, beží od dôjdenia veci do miesta určenia. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky niekto iný ako predávajúci, beží záručná doba až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, ak Kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

Kupujúci nemá právo zo záruky, spôsobila Ak vadu po prechode nebezpečenstva škody na veci na Kupujúceho vonkajšiu udalosť.

IV. Odstúpenia od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom
Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy v lehote štrnástich dní. Lehota podľa prvej vety beží odo dňa uzavretia zmluvy a ak ide o
a) kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru,
b) zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, alebo
c) zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru.

Predávajúci umožňuje spotrebiteľovi odstúpiť prostredníctvom e-mailovej korešpondencie, zaslanej na e-mail info@e-TASKY.cz; Predávajúci spotrebiteľovi potvrdí bez zbytočného odkladu v textovej podobe jeho prijatie.

Odstúpiť možno tiež korešpondenčne, a to na adrese e-TASKY.cz, Křesomyslova 19, Praha 4 140 00. Odstúpi Ak spotrebiteľ od zmluvy, zašle alebo odovzdá Predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od Predávajúceho dostal, a to na svoje náklady.

Tovar by mal spotrebiteľ vrátiť úplne, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čisté, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.

Ak sa rozhodne spotrebiteľ pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu Predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením , či suma bude vyplatená v hotovosti alebo použitá na nákup iného tovaru.

Spotrebiteľ zodpovedá Predávajúcemu iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.

Odstúpi Ak spotrebiteľ od zmluvy, vráti mu Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom.

Odstúpi Ak spotrebiteľ od zmluvy, predávajúci však nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi predtým, než jej spotrebiteľ tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar Predávajúcemu odoslal.

Odstúpenie v ostatných prípadoch
Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie nové veci, ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju prijal. To neplatí,
a) ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci,
b) použil Ak Kupujúci vec ešte pred objavením vady,
c) nespôsobil Ak Kupujúci nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave konaním alebo opomenutím, alebo
d) predal Ak Kupujúci vec ešte pred objavením vady, spotreboval ak ju, alebo pozmenil ak vec pri obvyklom použití; stalo Ak sa tak len sčasti, vráti Kupujúci Predávajúcemu, čo ešte vrátiť môže, a dá Predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia veci prospech.

Neoznámil Ak Kupujúci vadu veci včas, stráca právo odstúpiť od zmluvy.

V. Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy a využitie pre marketingové účely predávajúceho (hlavne. Pre zasielanie obchodných oznámení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu e-TASKY.cz, Křesomyslova 19, Praha 4, prípadne elektronicky e-mailom na info@e-TASKY.cz.

Predávajúci môže ďalej pri poskytnutí súhlasu spracovávať tzv. "Cookies" tak, aby uľahčila poskytovanie služieb informačnej spoločnosti, v súlade s ustanovením Smernica 95/46 / ES o účele "cookies" či podobných nástrojov a je zabezpečené, aby užívateľom boli známe informácie, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby "cookies" alebo podobné zariadenie uložené na ich koncovom zariadení, napr. Tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu Súkromné ​​prehliadanie.

VI. Prevádzková doba

Objednávky cez internetové obchody Predávajúceho www.e-TASKY.cz, www.CRUMPL.cz: 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Príjem objednávok pre expedíciu do druhého pracovného dňa po SR: do 13:00 hodín

VII. Ceny

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tj. Vrátane DPH, popr. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovar zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné, dobírečné a nákladov na komunikácie na diaľku. Akčné ceny platia do vypredania zásob, alebo po dobu časovo určenú. Bežná cena znamená výrobcom / dodávateľom odporúčané koncové ceny.

VIII. Objednávanie

Kupujúci dostane plnenie za cenu platnú v čase objednania. Táto cena bude uvedená v objednávke av správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:
a. prostredníctvom elektronických obchodov Prodávajího (ďalej len "e-shopy");
b. elektronickou poštou na adrese info@e-TASKY.cz; info@crumpl.cz;
c. osobne v predajniach predávajúceho;
d. telefonicky

IX. Platobné podmienky

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné varianty:
a. platba v hotovosti či kartou pri nákupe v obchode,
b. platba vopred bankovým prevodom,
c. platba cez internetové rozhranie banky - mPeníze,
d. platba kartou MasterCard alebo Visa prostredníctvom internetového platobného portálu Českej sporiteľne,
e. na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca - kupujúci hradí navyše tzv. dobírečné - viď "Spôsoby dopravy"),
f. platba na faktúru so splatnosťou

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia vo vlastníctve Predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru Kupujúcim.

X. Dodacie podmienky

Osobný odber:
Tovar môže prevziať iba kupujúci. Táto osoba sa musí dostatočne identifikovať a preukázať platným občianskym preukazom alebo platným cestovným pasom.

Zasielanie prepravnou službou - ČR:
Tovar je možné kupujúcemu zaslať vybranú prepravnou službou. Prepravca bežne dodáva zásielky kamkoľvek do druhého dňa. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky.

Zasielanie prepravnou službou - SR:
Tovar je možné kupujúcemu zaslať prepravnou službou priamo na ním zvolenú adresu. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky.

Ceny dopravy nájdete na webovej stránke DODACIE TERMÍNY

Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. Neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku Kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu info@e-TASKY.cz, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať faxom, e-mailom, alebo poštou Predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje Kupujúceho práva vec reklamovať, dáva však Predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

XI. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom Predávajúceho a príslušnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list obvykle slúži nákupný doklad (podrobnosti pozri Reklamačný poriadok).

XII. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky, vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 1. 1. 2014 a rušia predchádzajúce znenia VOP vrátane jej súčasťou, pričom sú k dispozícii v predajniach Predávajúceho alebo elektronicky v internetových obchodoch Predávajúceho.

Zeptat se
Jméno:
Email:
Telefon:
Zpráva: