• Košík je prázdny.
0
0


Reklamačný poriadok

I. Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho: Ing. Petr Sýkorovský, prevádzkovateľ obchodov www.CRUMPL.cz, www.e-TASKY.cz, IČ: 73820245 DIČ: CZ7808230507, zapísaným v živnostenskom registri MÚ Praha 10, so sídlom Pitkovická 8, 100 00 Praha 10 - Strašnice ako predávajúci (ďalej len "Predávajúci"), a postup, akým spôsobom pristupovať pri reklamácii tovaru nadobudnutého od predávajúceho.

Kupujúci je povinný sa zoznámiť s reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru.

Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto reklamačným poriadkom.

Definície pojmov obsiahnuté v tomto Reklamačnom poriadku majú prednosť pred definíciami vo VOP. Pokiaľ tento Reklamačný poriadok pojem nedefinuje, chápe sa vo význame, v akom je definovaný vo VOP. Pokiaľ nie je definovaný ani tam, chápe sa vo význame, v akom ho užívajú právne predpisy.

Ako doklad o záruke (záručný list) slúži ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra, alebo predajka - ďalej len záručný list) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (najmä. názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo, sériové číslo).

II. Dĺžka záruky

Záručná doba začína plynúť zásadne dňom prevzatia tovaru Kupujúcim, tj. dňom uvedeným na záručnom liste.

Pri predaji spotrebného tovaru je zákonná záručná doba 24 mesiacov, ak neustanovuje osobitný právny predpis lehotu dlhšiu. Výnimku môže tvoriť tovar predávaný so zľavou (tovar poškodený, použitý, nekompletný atď. - Taká charakteristika je vždy uvedená u tovaru - pokiaľ nie je, má sa za to, že sa jedná o tovar nový, nepoškodený a kompletný). Ak ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim, a práva zo zodpovednosti za vady veci zaniknú, ak neboli uplatnené do 12 mesiacov odo dňa prevzatia veci Kupujúcim. Túto dobu uvedie predávajúci v doklade o predaji veci a dostatočne výrazne ju uvedie u ponúkaného tovaru a v potvrdení objednávky. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady či nekompletnosti sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

Predávajúci môže túto zákonnú lehotu predĺžiť. Dĺžka záručnej doby je vždy vyznačená na záručnom liste. Záručná doba sa skladá zo zákonnej lehoty (24 mesiacov) a prípadne predĺženej záručnej lehoty. Záručná doba sa ďalej predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

U predĺženej lehoty sa reklamácia riadi výhradne týmto Reklamačným poriadkom.

III. Záručné podmienky

I. Kupujúcemu je odporúčané, aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou, s tým, že zásielka je napr. Neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

II. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: info@e-tasky.cz, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať faxom, e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje Kupujúceho práva vec reklamovať, dáva však Predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

III. Kupujúci môže tovar reklamovať osobne v predajniach predávajúceho. Ak je však v záručnom liste tovaru uvedený autorizovaný servis, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní Kupujúci právo v autorizovanom servisnom stredisku.

IV. Kupujúci môže chybný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu prevádzky predávajúceho e-TASKY.cz, Křesomyslova 19, 14000 Praha 4 alebo autorizovaného servisu. Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, balík by mal byť označený viditeľne "REKLAMÁCIA" a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), odporúčame priložiť kópiu nákupného dokladu, podrobný popis závady a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (najmä. spiatočná adresa a tel. číslo). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu závady tovaru. Tento postup je odporúčaný aj Kupujúcemu-spotrebiteľovi, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak. Taktiež odporúčame zvoliť si požadovaný spôsob vybavenia reklamácie (viď nižšie).

V. Kupujúci-podnikateľ preukáže platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doloží doklad o reklamácii. Na predloženom doklade (nákupný alebo reklamačný doklad) musí byť rovnaké sériové číslo, ako na reklamovanom výrobku (ak výrobok sériové číslo má). Tento postup je odporúčaný aj Kupujúcemu-spotrebiteľovi, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak.

VI. Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté použitím nesprávneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté, ak takéto použitie nie je obvyklé a pritom nebolo vylúčené v priloženom návode na použitie. Ďalej sa záruka nevzťahuje na chyby vzniknuté zlou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním a použitím.

Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté (v prípade, že takáto činnosť nie je činnosťou obvyklou a pritom nie je zakázaná v priloženom návode na použitie):

a. mechanickým poškodením tovaru,
b. používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené,
c. neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
d. tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami,
e. tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie, prešívanie, potlačenie atď.), ak vznikla vada v dôsledku tejto úpravy,
f. tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

Tieto obmedzenia neplatia, ak boli vlastnosti tovaru, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami, kupujúcim a Predávajúcim výslovne dohodnuté, vymienené alebo predávajúcim deklarované, prípadne je možné očakávať vzhľadom k vykonávanej reklame alebo obvyklému spôsobu použitia tovaru .

VII. Tovar odovzdaný k reklamácii bude testovaný iba na závadu uvedenú Kupujúcim (v reklamačnom formulári, v priloženom liste s popisom závady). Pre uvedenie závady odporúčame písomnú formu.

VIII. Ak zistí technik, že príčinou problémov nie je reklamovaný výrobok ale neadekvátne používanie produktu, bude reklamácia zamietnutá. V prípade, že Kupujúci súhlasí s platenou opravou, bude účtovaná podľa aktuálneho platného cenníka. Pred vykonaním platenej opravy bude kupujúci informovaný o cene opravy, jej rozsahu a čase, potrebných na jej vykonanie. Na vykonanie platenej opravy možno pristúpiť len s výslovným súhlasom Kupujúceho (resp. Na základe uzatvorenej servisnej zmluvy) po informovaní podľa predchádzajúcej vety.

IV. Predávajúci má právo odmietnuť prijatie tovaru do reklamácie v prípadoch, keď reklamovaný tovar a / alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nespĺňajú základné predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie tovaru na reklamačné riadenie, ibaže sa jedná o znečistení obvyklé.

IV. Vybavenie reklamácie

Reklamáciu vrátane odstránenia vady Predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehotu 30 dní je možné po uplatnení reklamácie predĺžiť po dohovore so spotrebiteľom - takéto predĺženie nesmie byť na dobu neurčitú alebo neprimerane dlhú. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že vada na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť. Táto lehota nie je záväzná ku Kupujúcemu-podnikateľovi, kedy bude o reklamácii rozhodnuté najneskôr do 40 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Predávajúci vydá Kupujúcemu-spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne po prijatí reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď ); ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ​​ktoré uhradil pri odoslaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady (odporúčame požiadať najdlhšie do 30 dní po vybavení reklamácie - zákonná lehota tým nie je dotknutá) a boli vynaložené skutočne a účelne. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu vady veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu.

Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol Kupujúci povinný vec prevziať. O vybavení je zákazník informovaný e-mailom, ktorý uviedol už pri nákupe.

Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu Kupujúceho.

V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do jedného mesiaca od uplynutia doby, kedy mala byť reklamácia vykonaná, a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vykonaní (tj. spravidla do 60 dní od dátumu podania reklamácie) je predávajúci oprávnený účtovať pri výdaji reklamácie čiastku za uskladnenie.

Pri výdaji tovaru po vybavení reklamácie je Kupujúci povinný predložiť doklad, na základe ktorého bola vec prijatá do reklamácie a musí preukázať svoju totožnosť OP alebo platným cestovným pasom.

V. Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok je platný od 1. 1. 2014 a ruší platnosť predchádzajúcich reklamačných poriadkov. Tento reklamačný poriadok je k dispozícii v predajniach alebo internetových stránkach predajcu www.CRUMPL.cz, www.e-TASKY.cz.

Zeptat se
Jméno:
Email:
Telefon:
Zpráva: